Pravidla

Pravidla soutěže

„Dáš to i bez cukru“

Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Dáš to i bez cukru“ (dále jen „soutěž“).

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům.

Tato pravidla mohou být na základě rozhodnutí objednatele, případně zastoupeného pořadatelem, pozměněna formou písemných číslovaných dodatků. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, budou upravená pravidla soutěže zveřejněna na adrese alprosoutez.cz.

1. Pořadatel, objednatel a technický správce soutěže

Pořadatelem soutěže, tj. osobou provádějící organizační, administrativní a případně technické kroky v soutěži dle instrukcí objednatele, je společnost BOLDEN s.r.o, se sídlem Ivanská cesta 16733/15, 821 04 Bratislava – městská část Ružinov, IČO: 35739797, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. 16654/B (dále jen „pořadatel“).

Technický servis soutěže zajišťuje: BOLDEN s.r.o, se sídlem Ivanská cesta 16733/15, 821 04 Bratislava – městská část Ružinov, IČO: 35739797, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. 16654/B (dále jen „technický správce“).

Objednatelem soutěže, tj. osobou, která formálně soutěž organizuje a rozhoduje o ní a o jejím průběhu, je společnost Danone a.s., se sídlem V parku 2294/2, Chodov, 148 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 45272972, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1514 (dále jen „objednatel“).

2. Termín a místo soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „místo konání soutěže“). V České republice v období ode dne 13. 01. 2022 00:00:00 hod. do dne 17.03. 2022 23:59:59 hod. včetně (dále jen „doba trvání soutěže“). Pro Slovenskou republiku jsou vytvořena separátní pravidla ve slovenštině, přičemž každá z republik má samostatné (separátní) výhry. Soutěž bude realizována celkem v šedesáti (60) soutěžních dnech. Soutěžní den začíná v čase 00:00:00 hod. a končí ve 23:59:59 hod. Soutěž je rozdělena do jednotlivých herních kol.

3. Komu je soutěž určena?

Tato soutěž je určena všem fyzickým osobám s doručovací adresou na území České republiky a Slovenské republiky. Soutěžící mladší 18 let nebo nesvéprávné osoby se mohou soutěže účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, který jsou povinny kdykoliv na výzvu pořadatele předložit v písemné podobě. Není určena osobám v pracovněprávním nebo obdobném poměru k pořadateli, objednateli, technickému správci, jakož i osobám těmto osobám blízkým ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s příslušnými ustanoveními těchto pravidel. V případě, že některá z těchto výše uvedených vyloučených osob bude v soutěži vylosována, ztrácí nárok na výhru a výhra nebude předána (dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže“).

4. Pravidla soutěže

Soutěžící se platně účastní soutěže tak, že:

 1. splní podmínky účasti v soutěži uvedené zejména v čl. 3 výše;
 2. v době trvání soutěže zakoupí alespoň jeden produkt „Alpro“ specifikovaný v příloze č. 1, která je nedílnou součástí těchto pravidel (dále také jako „soutěžní výrobek“), za nějž obdrží účastník od prodejce účetní doklad, resp. účtenku obsahující BKP (bezpečnostní kód poplatníka) účtenky a doklad o koupi soutěžního výrobku (dále jen „soutěžní nákup“). V případě online nákupu můžou soutěžící uvést datum a sumu nákupu namísto BKP kódu. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že k prokázání soutěžního nákupu splňujícího podmínky těchto pravidel lze použít pouze originál dokladu o zaplacení z elektronické registrační pokladny obsahující unikátní BKP účtenky, ze kterého bude jednoznačně vyplývat jak provedení příslušného soutěžního nákupu, tak označení koupeného soutěžního výrobku, anebo lze společně použít originál dokladu o zaplacení z elektronické registrační pokladny obsahující unikátní BKP účtenky, ze kterého bude jednoznačně vyplývat provedení příslušného soutěžního nákupu bez označení konkrétního zakoupeného soutěžního výrobku s tím, že k takovému dokladu z elektronické registrační pokladny bude vždy přiložen související doklad o koupi zboží s označením konkrétního soutěžního výrobku. V případě, že účtenka BKP neobsahuje, musí účtenka pro účast v soutěži obsahovat údaje, ze kterých bude jednoznačně vyplývat jak provedení příslušného soutěžního nákupu, tak označení koupeného soutěžního výrobku, případně bude vždy přiložen související doklad o koupi zboží s označením konkrétního soutěžního výrobku (dále jen „soutěžní účtenka“).
 3. Následně:v době trvání soutěže, soutěžící navštíví soutěžní webové stránky alprosoutez.cz (dále jen „soutěžní web“), kde v soutěžní aplikaci do registračního formuláře (dále jen „soutěžní formulář“) zcela a pravdivě zadá níže uvedené údaje:
  své jméno a příjmení,
  platnou e-mailovou adresu,
  platné telefonní číslo,
  a potvrdí souhlas s pravidly této soutěže, a že bere na vědomí a je srozuměn se zpracováním svých osobních údajů dle čl. 8. těchto Pravidel, a soutěžní formulář odešle pomocí funkčnosti soutěžní aplikace technickému správci soutěže. Okamžikem splnění předmětných instrukcí je soutěžící registrován do soutěže (dále jen „soutěžní registrace“).
 1. Soutěžním vstupem se pro účely této soutěže rozumí technickému správci doručený formulář, ve kterém budou pravdivě a kompletně vyplněny povinné údaje: posledních 8 znaků BKP soutěžní účtenky (povinný údaj), v případě, že soutěžní účtenka neobsahuje BKP, může soutěžící vyplnit místo něj kód ve tvaru DDMMmezeraXXX, kde DD je den nákupu, MM měsíc nákupu a XXX částka nákupu v Kč, zaokrouhlená na celé koruny.
 1. Datum doručení soutěžního vstupu je rozhodující pro zařazení soutěžního vstupu do losování, a tedy i vyhodnocení soutěže.
 2. Soutěžící se může zúčastnit soutěže opakovaně s každým dalším soutěžním nákupem splňujícím pravidla této soutěže. S KAŽDOU SOUTĚŽNÍ ÚČTENKOU, JE VŠAK MOŽNÝ VŽDY JEN JEDEN SOUTĚŽNÍ VSTUP! (Bez ohledu na to, nákup kolika soutěžních výrobků soutěžní účtenka prokazuje, tzn., že konkrétní soutěžní nákup může být uskutečněn pouze na jednu soutěžní účtenku, a jedna soutěžní účtenka může dokumentovat pouze jeden soutěžní nákup). Každou soutěžní účtenku lze v soutěži použít pouze 1x.
 3. Soutěžící je tedy zařazen do soutěže (resp. jeho soutěžní vstup do konkrétního soutěžního kola) okamžikem doručení soutěžního vstupu technickému správci soutěže.
 4. DATUM ODESLÁNÍ SOUTĚŽNÍHO VSTUPU MUSÍ BÝT SHODNÉ ANEBO NÁSLEDOVAT ZA DATEM SOUTĚŽNÍHO NÁKUPU, ČAS ODESLÁNÍ SOUTĚŽNÍHO VSTUPU MUSÍ NÁSLEDOVAT AŽ PO ČASU SOUTĚŽNÍHO NÁKUPU. Účastník soutěže je povinen (bude-li o to požádán) pro prokázání případného oprávněného nároku na výhru předložit originál soutěžní účtenky od soutěžního nákupu, se kterým byl vylosován v soutěži. Za originál soutěžní účtenky je považována i fotokopie účtenky předaná pořadateli prostřednictvím osobního profilu. Předložení soutěžní účtenky k soutěžnímu nákupu může být objednatelem či pořadatelem dodatečně vyžádáno i po ukončení soutěže.

5. Mechanika soutěže

Výhercem se stane pouze ten soutěžící, který bude pro dané soutěžní kolo vylosován pořadatelem soutěže dle výše uvedených pravidel a zároveň zcela splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly, zejména předloží na výzvu doklad o koupi soutěžního nákupu (dále jen jednotlivě jako „výherce“, společně jako „výherci“).

Losováno bude vždy ze všech soutěžních vstupů platně doručených v době konání soutěže, s tím, že losování bude probíhat každý týden po dobu soutěže. Výhra bude odesílána 1x měsíčně za podmínky, že výherci splní podmínky stanovené těmito pravidly.

V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně nezapojí takový počet soutěžících, aby mohly být rozděleny veškeré výhry vložené do soutěže (resp. soutěžního kola), případně nesplní-li některý z vylosovaných soutěžících všechny podmínky soutěže a budou ze soutěže vyloučeni, tedy se nestanou výhercem, pak nerozdané výhry propadají ve prospěch objednatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

6. Výhry v soutěži

Hlavní výhrou v soutěži je 120x smart květináč Smart Garden 3 značky Click and Grow (dále jen “výhry”). Výhru získá výherce po doložení a ověření soutěžní účtenky. Ceny jsou společné pro Českou a Slovenskou republiku.

Pořadatel, technický správce ani objednatel soutěže neodpovídají za technické obtíže správce sítě.

Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než jaká je objednatelem soutěže stanovena.

7. Oznámení a předání výher

Vylosovaní soutěžící budou o své výhře informováni na e-mailové adrese, se kterou se registrovali do soutěže, a to do 30 pracovních dnů od vylosování, (informační e-mail o výhře dále jen jako „výherní zpráva“). Výherce je povinen na výzvu zaslat technickému správci v případě, že tak neučinil prostřednictvím soutěžního profilu fotokopii soutěžní účtenky a dále v případě výhry smart květináče i adresu trvalého bydliště, a to nejpozději do 5 kalendářních dní od informovaní o výhře. V případě, kdy bude mít pořadatel, objednatel nebo technický správce pochybnost o pravosti soutěžních účtenek, které mu byly doručeny v podobě skenů/fotografií, je oprávněn v jím určené lhůtě požadovat po soutěžícím doručení originálů všech těchto soutěžních účtenek na jím určenou adresu a ve lhůtě jím stanovené. V případě, že mu tyto soutěžní účtenky nebudou doručeny, resp. jejich údaje nebudou odpovídat údajům zadaným vylosovaným soutěžícím v rámci soutěžního vstupu, bude vylosovaný soutěžící bez náhrady ze soutěže vyloučen. V případě jakékoliv pochybnosti o pravosti soutěžní účtenky leží povinnost rozptýlit tuto pochybnost výlučně na daném vylosovaném soutěžícím.

Zásilky s originálními soutěžními účtenkami s výše uvedeným obsahem musí být zaslány doporučeně na adresu a ve lhůtě sdělené vylosovanému soutěžícímu pořadatelem, objednatelem či technickým správcem (dle jejich pokynů) příslušnému účastníkovi.

V případě, že vylosovaný soutěžící nesplní v tomto článku výše uvedené podmínky či je nesplní ve stanovených termínech, jeho nárok na výhru zaniká a tato nepřevzatá výhra propadá bez náhrady ve prospěch objednatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

O dalším postupu v případě výher budou výherci informováni e-mailem nejpozději do 30 pracovních dní od vylosování. V případě, že bude nutné si od výherce vyžádat originály soutěžních účtenek, doba pro odeslání výher (vznikne-li na ně nárok) se přiměřeně prodlužuje. V případě, že výherce výhru odmítne formou písemného oznámení adresovaného objednateli soutěže, propadá výhra bez náhrady ve prospěch objednatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

Pořadatel, objednatel ani technický správce nenese jakoukoliv odpovědnost za (ne)doručení informace o výhře, (ne)doručení odpovědi na výherní zprávu, či ztrátu účtenky během přepravy (v případě nutnosti ověření pravosti skenu/fotografie účtenky). Způsob zaslání účtenky je čistě na uvážení a odpovědnosti každého soutěžícího. Pořadatel, objednatel ani technický správce nenese odpovědnost za škodu či újmu vzniklou užíváním výhry.

Objednatel, popř. pořadatel se souhlasem objednatele si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že mu výhry nebudou jejich dodavatelem poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

8. Všeobecné podmínky

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj dobrovolný souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Účastí v této soutěži bere soutěžící na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace této soutěže dle těchto pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatele, objednatele i technického správce soutěže), a to v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo a v případě odeslání odpovědi na výherní zprávu rovněž v rozsahu uvedeném v čl. 7 pravidel. Osobní údaje budou užity výlučně pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže dle těchto pravidel a devadesáti (90) dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a realizace výher. Osobní údaje výherců budou z důvodu případné kontroly organizace soutěže ze strany dozorových orgánů a pro účely obhajoby právních nároků objednatele archivovány v omezeném rozsahu po dobu tří (3) let. Správcem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, je objednatel a zpracovatelem pořadatel a technický správce. Právním základem zpracování osobních údajů je především:

 • souhlas s účastí v soutěži; a
 • u výherců pak oprávněný zájem objednatele, pořadatele a technického správce na dokončení soutěže a oznámení jejích výsledků.

Každý soutěžící má jako subjekt údajů následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, dle kterého může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,
 • právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,
 • právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz v případě porušení práv soutěžícího, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů účastník dobrovolně souhlasí se zapojením do soutěže a je srozuměn s pravidly soutěže a rozsahem svých práv jako subjektu údajů. V případě, že fyzická osoba své osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu neposkytne, není možné provést registraci do soutěže a/nebo doručení případné výhry.

Výherce bere na vědomí a je srozuměn s tím, že objednatel a pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně křestní jméno a obec, ve které je doručovací adresa výherce, v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech objednatele v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb objednatele.

Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě objednatele zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené objednatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, ledaže toto umožňují právní předpisy.

V případě pochybností o dodržování práv objednatelem, jakožto správcem osobních údajů, se může soutěžící obrátit na objednatele přes kontaktní formulář na webových stránkách https://www.alprosoutez.cz/gdpr. Objednatel ustanovil osobu pověřence pro ochranu osobních údajů. Na této adrese může soutěžící uplatnit svá práva subjektu údajů, případně podat k objednateli námitky, žádosti, stížnosti, dotazy, případně kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat podnět.

Objednatel, popř. pořadatel se souhlasem objednatele, si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky či (upravit) pravidla této soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit, zkrátit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže. Změny pravidel budou činěny prostřednictvím písemných číslovaných dodatků, s účinností od jejich zveřejnění na soutěžním webu.

Objednatel, popř. pořadatel se souhlasem objednatele soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Objednatel, popř. pořadatel se souhlasem objednatele má právo bez možnosti odvolání vyloučit kteréhokoliv ze soutěžících ze soutěže v případě, že by takový soutěžící porušoval pravidla, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoliv způsobem poškozoval dobré jméno pořadatele či objednatele anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Rozhodnutí pořadatele a/nebo objednatele je konečné.

Pořadatel, objednatel, technický správce nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. V případě, že se některou z výher nepodaří bez nepřiměřených obtíží nebo bez zavinění na straně pořadatele, technického správce, objednatele, doručit na výhercem uvedenou poštovní adresu, zaniká nárok výherce na získání této výhry a propadá tato výhra objednateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. V případě, že se výherci nepodaří bez nepřiměřených obtíží doručit výhru na jím uvedenou poštovní adresu ani ve lhůtě 3 týdnů po výzvě o dodání doručovací adresy e-mailem, na který výherce neodpověděl, zaniká nárok výherce na získání této výhry (která propadá ve prospěch objednatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

Pořadatel, technický správce ani objednatel soutěže nejsou odpovědni za technické problémy při přenosu dat jakýmikoliv elektronickými prostředky.

O soutěži informuje soutěžní web. Výherní listina bude k dispozici u pořadatele soutěže. V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel soutěže platí znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na soutěžním webu alprosoutez.cz.

Přílohy

Příloha č. 1 – soutěžní výrobky:

 • Alpro sójový nápoj neslazený 1 l
 • Alpro sójový nápoj 1 l
 • Alpro sójový nápoj s čokoládovou příchutí 1 l
 • Alpro sójový nápoj vanilka 1 l
 • Alpro sójový nápoj s proteinem 1 l
 • Alpro sójový nápoj s proteinem – čokoláda 1 l
 • Alpro barista nápoj sójový 1 l
 • Alpro barista nápoj ovesný 1 l
 • Alpro barista nápoj mandlový 1 l
 • Alpro barista nápoj kokosový 1 l
 • Alpro mandlový nápoj neslazený nepražený 1 l
 • Alpro mandlový nápoj neslazený 1 l
 • Alpro mandlový nápoj 1 l
 • Alpro mandlový nápoj horká čokoláda 1 l
 • Alpro mandlový nápoj vanilka 1 l
 • Alpro bio nápoj mandlový 1 l
 • Alpro ovesný nápoj neslazený 1 l
 • Alpro ovesný nápoj 1 l
 • Alpro lískooříškový nápoj 1 l
 • Alpro kokosový nápoj neslazený 1 l
 • Alpro kokosový nápoj 1 l
 • Alpro kokosový nápoj čokoládový 1 l
 • Alpro kokosovo-mandlový nápoj 1 l
 • Alpro bio nápoj kokosový 1 l
 • Alpro nápoj s kešu ořechy 1 l
 • Alpro rýžový nápoj 1 l
 • Alpro rýžový nápoj dolce 1 l
 • Alpro sójový nápoj 500 ml
 • Alpro ovesný nápoj 500 ml
 • Alpro barista nápoj mandlový 500 ml
 • Alpro mandlový nápoj original 250 ml
 • Alpro kokosový nápoj original 250 ml
 • Alpro káva z mandlového nápoje 235 ml
 • Alpro káva ze sójového nápoje s karamelem 235 ml
 • Alpro sójový nápoj s vanilkovou přichutí 250 ml
 • Alpro sójový nápoj s čokoládovou přichutí 250 ml
 • Alpro sójový nápoj s banánovou šťávou 250 ml
 • Alpro high protein sójový nápoj s příchutí karamelu a kávy 250 ml
 • Alpro high protein sójový nápoj s čokoládovou příchutí 250 ml
 • Alpro mandlový nápoj 4×1 l
 • Rostlinná alternativa jogurtu Alpro malina-brusinka 150 g
 • Rostlinná alternativa jogurtu Alpro broskvový 150 g
 • Rostlinná alternativa jogurtu Alpro borůvkový 150 g
 • Rostlinná alternativa jogurtu Alpro bílý 150 g
 • Rostlinná alternativa jogurtu Alpro jahodový 150 g
 • Kokosový Fermentovaný Výrobek Alpro bílý 120 g
 • Kokosový Fermentovaný Výrobek Alpro malinový 120 g
 • Kokosový Fermentovaný Výrobek Alpro ananasový 120 g
 • Rostlinná alternativa jogurtu Alpro mandlový bílý 120 g
 • Rostlinná alternativa jogurtu Alpro mandlový slaný karamel 120 g
 • Rostlinná alternativa jogurtu Alpro bílý s kokosem 500 g
 • Rostlinná alternativa jogurtu Alpro bílý s mandlemi 500 g
 • Rostlinná alternativa jogurtu Alpro bílý 500 g
 • Rostlinná alternativa jogurtu Alpro vanilka 500 g
 • Rostlinná alternativa jogurtu Alpro bílý bez cukru 500 g
 • Alpro dezert kokos 125 g
 • Alpro dezert vanilka 125 g
 • Alpro dezert čokoláda 125 g
 • Alpro dezert karamel 125 g
 • Alpro dezert tmavá čokoláda 125 g
 • Alpro dezert vanilka 4×125 g
 • Alpro dezert tmavá čokoláda 4×125 g
 • Alpro rostlinná pěna mandlová s čokoládovou vrstvou 2×70 g
 • Alpro rostlinná pěna pistáciová s čokoládovou vrstvou 2×70 g
 • Alpro zmrzlina lískový ořech-čokoláda 500 g
 • Alpro zmrzlina so sójou a vanilkovou příchutí 500 g
 • Alpro zmrzlina mandlová s příchutí slaný karamel 500 g
 • Alpro sójová alternativa smetany ke šlehání 250 ml
 • Alpro sójová alternativa smetany na vaření 250 ml
 • Alpro sójová alternativa smetany na vaření 1 l
 • Alpro kokosová alternativa smetany na vaření 250 ml
 • Alpro rýžová alternativa smetany na vaření 250 ml
 • Alpro ovesná alternativa smetany na vaření 250 ml

DEJ TO I BEZ CUKRU A VYHRAJ!

Danone a.s. používá na těchto webových stránkach cookies.

S vaším souhlasem je budeme používat k měření a analýze užívání webových stránek (analytické cookies) a k tomu, abychom vám mohli poskytovat příslušné reklamy a informace (cílené cookies). Další informace naleznete v prohlášení o cookies.

Nastavení soukromí bylo uloženo!
Přizpůsobit cookies mým preferencím


Tyto cookies jsou zapotřebí pro fungování webových stránek a nelze je vypnout. Jsou obvykle zadány jako reakce na kroky, které jste podnikli a které představují žádost o služby (stanovení vašich preferencí při ochraně soukromí, přihlašování, vyplňování formulářů apod.). Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, aby tyto cookies blokoval nebo aby vás na ně upozorňoval, ale v takovém případě nebudou fungovat některé části webových stránek.

Tyto cookies nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti, a měřit a zlepšovat výkonnost našich webových stránek. Ukazují nám, které stránky jsou nejpopulárnější a které jsou nejméně populární a jak se návštěvníci pohybují po našich webových stránkách. Jestliže nepovolíte tyto cookies, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naše webové stránky a nebudeme moci sledovat jejich výkonnost.

Tyto cookies mohou nastavit prostřednictvím našich webových stránek třetí osoby, resp. naši reklamní partneři k vytvoření profilu vašich zájmů a aby vám nabídli příslušné reklamy na jiných webových stránkách. Tyto cookies přímo neukládají osobní údaje, ale jsou založeny na jedinečné identifikaci vašeho prohlížeče a internetového zařízení. Jestliže nepovolíte tyto cookies, budete dostávat méně cílené reklamy.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram